Projekt Systemu Informacji Miejskiej

Co powinien zawierać projekt systemu informacji miejskiej?

Projekt systemu informacji miejskiej można podzielić na trzy zasadnicze części: techniczną, obejmującą projekty konstrukcyjno-technologiczne nośników informacji, lokalizacyjno-plastyczną, obejmującą projekty lokalizacji i treści poszczególnych elementów oraz ekonomiczną, zawierającą kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót.

projekt systemu informacji miejskiej

Projekty konstrukcyjno-technologiczne

Projekty konstrukcyjno-technologiczne systemu informacji miejskiej powinny zawierać:

  • rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne nośników informacji (materiał i przekroje elementów, sposób wykonania połączeń, zabezpieczenia antykorozyjne, fundamenty, itp.) zapewniające spełnienie wymogów obowiązujących norm PN-EN,
  • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót doprecyzowujące zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i w szczególności ich obróbki technologicznej,

Powyższa dokumentacja na etapie budowy SIM zapewnia rzetelne porównanie ofert. Wykonawcy wyceniają jednakowe i dokładnie doprecyzowane rozwiązania techniczne. Projekty i specyfikacje techniczne, w rękach nadzoru inwestorskiego, są narzędziem pozwalającym na wyegzekwowanie zakładanej jakości.

Dokumentację techniczną czasami włącza się w zakres koncepcji SIM. Dzięki temu wszystkie elementy projektuje jeden zespół co zapewnia jeszcze większą spójność architektoniczną systemu.

Szczegółowe projekty lokalizacji i treści elementów

Zakres projektu lokalizacji zależy od rodzaju informacji. Dla wskazania miejsca instalacji tabliczki z numerem porządkowym budynku wystarczy zdjęcie lokalizacyjne. Oznakowanie kierujące w ruchu kołowym przyjmuje zwykle formę projektu docelowej organizacji ruchu, a projekt lokalizacji tablic informacyjnych to projekt zagospodarowania terenu. Z lokalizacją nierozerwalnie związane są uzgodnienia stanowiące formalną podstawę instalacji nośników. Zakres uzgodnień (zgoda właściciela terenu, pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie na budowę, itd.) zależy od rodzaju informacji i lokalnych uwarunkowań.

Każda z lokalizacji wymaga odrębnego projektu treści (zmienia się prezentowany obiekt/obiekty, zakres prezentowanej mapy). W przypadku tablic informacyjnych przed opracowaniem graficznym należy przygotować treści merytoryczne opisów, wykonać ich tłumaczenia oraz pozyskać zdjęcia współczesne lub archiwalne.

Etap projektowania szczegółowych lokalizacji i treści nośników informacji to najlepszy moment do zapełniania elektronicznej ewidencji elementów SIM. Aplikacja taka stanowi wspaniałe narzędzie do zarządzania setkami, a w przypadku większych miast tysiącami tablic powstających w różnym czasie i mających różne okresy gwarancyjne.

Kosztorysy

Mając projekty konstrukcyjno-technologiczne oraz znając z projektu lokalizacji ilości elementów i prac dodatkowych można przygotować kosztorysy inwestorskie stanowiące podstawę zabezpieczenia środków na budowę systemu.

Etapowanie prac projektowych

Projekty konstrukcyjno-technologiczne można wykonać razem z projektem lokalizacji i treści lub nawet wcześniej, dołączając je do koncepcji. Projekty lokalizacji należy przygotować bezpośrednio przed etapem budowy danego rodzaju informacji, np. drogowskazów dla kierowców. Wynika to z faktu, że istniejące zagospodarowanie terenu podlega zmianom co może mieć znaczenie dla zaprojektowanych nośników informacji. Znajduje to też odzwierciedlenie w wydawanych opiniach i pozwoleniach, które z reguły nie są bezterminowe.

Według projektantów z wrocławskiego biura Linia najwłaściwsze jest przygotowywanie projektów lokalizacji i treści w roku poprzedzającym budowę. Pozwala to na precyzyjne zaplanowanie budżetu oraz przeprowadzenie postępowania w pierwszych miesiącach kolejnego roku i z dłuższymi terminami budowy co przekłada się na korzystniejsze dla inwestora oferty.

Powiązane artykuły:
Co to jest System Informacji Miejskiej?
Koncepcja Systemu Informacji Miejskiej