Grupy wielkości znaków

Grupy wielkości znaków drogowych

Znaki drogowe pionowe mają różne wymiary w zależności od miejsca ich usytuowania (np. autostrada, droga lokalna). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z późniejszymi zmianami wprowadzono pojęcie grupy wielkości znaków. Znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne oraz kierunku i miejscowości dzieli się na pięć grup:

Znaki wielkie (W)

– na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych,

Znaki duże (D)

– na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych,
– na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
– na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa
niż 60 km/h,

Znaki średnie (S)

– na łącznicach i jezdniach innych niż jezdnie główne autostrad i dróg ekspresowych,
– na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest
mniejsza lub równa 60 km/h,
– na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
– na drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych,

Znaki małe (M)

– na drogach gminnych,
– drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,

Znaki mini (MI)

– na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
– na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków
większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na
przejściach dla pieszych lub rowerzystów na przejazdach dla rowerzystów,
– na wąskich ulicach o zabytkowej zabudowie,
– na drogach położonych w strefie zamieszkania oraz strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h,
– na drogach jednokierunkowych, na których dopuszczono dwukierunkowy ruch rowerów i wózków
rowerowych, dla kierunku ruchu przeciwnego niż określony znakiem D-3,
– na drogach dla rowerów, drogach dla rowerów i pieszych oraz drogach dla pieszych – w przypadku
znaków przeznaczonych wyłącznie dla kierujących rowerem i pieszych; dopuszcza się w zależności
od warunków widoczności stosowanie znaków na tych drogach w grupach wielkości obowiązujących
na danej drodze.

znaki drogowe

Wyjątki

Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą
niż stosowane na danym odcinku drogi (z wyjątkiem robót prowadzonych w pasie drogowym autostrad, gdzie
stosuje się znaki wielkie).

Znaki A-7, B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu,
jednak nie mniejszą niż grupa wielkości znaków średnich. Wymogu tego nie stosuje się w przypadku znaków
umieszczonych na drogach dla rowerów.

Znaki nakazu C-9, C-10, C-11, w zależności od warunków widoczności, mogą być stosowane w grupach wielkości
niższych niż obowiązujące na danej drodze.

grupy wielkości znaków drogowych i ich wymiary
Podstawowe wymiary znaków kategorii A, B, C i D (wymiary w mm)